Search
Close this search box.

Shan State Frontline Investment Monitor

เกี่ยวกับ SSFIM

พวกเราเป็นเครือข่ายของคนรากหญ้า ที่เผยแพร่การเชื่อมโยงของการลงทุนและปัญหาความขัดแย้งในรัฐฉาน และสร้างพลังคนท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางสร้างสันติภาพในรัฐฉานอย่างยั่งยืน

Subscribe to our updates