Search
Close this search box.

รายชื่อบริษัทที่ถูกแบล็กลิสต์

ชื่อบริษัท

Scatec

โลโก้บริษัท
shan state frontline investment monitor company blacklist Scatec
ประเภท

พลังงานหมุนเวียน, ไฟฟ้าพลังน้ำ

ที่ตั้งบริษัท (ที่รับรู้ทั่วไป)

Askekroken 11, 0277 Oslo, Norway

ข้อมูล

Scatec เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนจากประเทศนอร์เวย์ ทำหน้าที่ก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในทั้งสี่ทวีป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 และต่อมาได้เข้าซื้อบริษัท SN Power ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าพลังน้ำของรัฐบาลนอร์เวย์เมื่อปี 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของ Scatec คือบริษัท Equinor ASA (เดิมชื่อ Statoil) ซึ่งเป็นของรัฐบาลนอร์เวย์

 

SN Power ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลของนายพลเต็งเส่งเมื่อปี 2557 ในการพัฒนาเขื่อนเยหว่าตอนกลางขนาด 735 เมกะวัตต์ในแม่น้ำตู้ทางตอนเหนือของรัฐฉาน ในเดือนเมษายน 2564 Scatec เปิดเผยว่าการก่อสร้างเขื่อนเยหว่าตอนกลาง “ถูกระงับไป” เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในพม่า