Search
Close this search box.

รายชื่อบริษัทที่ถูกแบล็กลิสต์

ชื่อบริษัท

VO Tyazhpromexport (รัสเซีย)

โลโก้บริษัท
ประเภท

การก่อสร้างของพลเรือนและอุตสาหกรรม

ที่ตั้งบริษัท (ที่รับรู้ทั่วไป)

Russia, 125284, Moscow, 1st Khoroshevsky proezd, 3A, bldg. 2

ความเชื่อมโยง

ข้อมูล

VO Tyazhpromexport เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ Rostec ที่เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมของรัสเซีย ให้ความช่วยเหลือบริษัทต่างชาติด้านการก่อสร้างของพลเรือนและอุตสาหกรรม

 

VO Tyazhpromexport เข้ามามีบทบาทในพม่าตั้งแต่ปี 2547 ตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญากับ Myanmar Economic Corporation (MEC) กลุ่มบริษัทภายใต้กองทัพ เพื่อก่อสร้างโรงงานถลุงเหล็กที่ Pinpet รัฐฉาน