Search
Close this search box.

รายชื่อบริษัทที่ถูกแบล็กลิสต์

ชื่อบริษัท

Zhejiang Orient Engineering Co. Ltd. (ZOEC)

โลโก้บริษัท
shan state frontline investment monitor company blacklist ZOEC
ประเภท

อุปกรณ์โรงไฟฟ้า, ผู้รับสัญญาโครงการก่อสร้างด้านพลังงาน  

ที่ตั้งบริษัท (ที่รับรู้ทั่วไป)

No. 199, Qingchun Road, Hangzhou, China

ข้อมูล

ZOEC เป็นบริษัทของรัฐบาลจีน มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และเป็นผู้รับสัญญาโครงการก่อสร้างด้านพลังงาน ในปี 2548 ทางบริษัทได้รับสัญญาที่จะจัดส่งอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างเขื่อนเชียงตอง (บนแม่น้ำเต็งทางตอนใต้ของรัฐฉาน) และการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าทางตอนใต้ของรัฐฉาน

 

ZOEC ในนามของบริษัท Engineering, Procurement and Construction (EPC) เป็นผู้รับสัญญาเพื่อก่อสร้างเขื่อนเยหว่า ตอนบนในแม่น้ำตู้ หรือแม่น้ำมิตแหงะ